“Yon ti koze avèk Pastè ak Kretyen Asyisyen yo sou kriz Kowonavirus la ak rasanbleman relijye yo”

“Yon ti koze avèk Pastè ak Kretyen Asyisyen yo sou kriz Kowonavirus la ak rasanbleman relijye yo”

***Malgre video pa fini. Dènye pawòl m te vle di an rezime: pran prekosyon, pa rasanble an foul, pwoteje tèt ou, fanmiy ou, ak vwazen ou yo, fème legliz yo, suiv lòd otorite leta e medikal yo, e itilize sosyo medya yo pou n fè sèvis relijye yo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s